Hvad er en selvejende institution​

_____​___

​Bogstaveligt talt er en selvejende institution,en institution som ejer 

sig selv, hvilket betyder, at der i relation til institutionens formue/egenkapital, ikke er nogen enkeltperson, personkreds, foreninger, organisationer, eller andre – heller ikke kommuner, der har en retsstilling, som svare til en ejers eller medejers stilling.

Ofte ejer institutionen den ejendom institutionen er beliggende i (ikke i Fremagervejens Fritidscenter tilfælde, her er der Hvidovre kommune som ejer og os som er lejer) og hvis institutionen er beliggende i lejede lokaler, er det institutionen, ved sin bestyrelse, der er ansvarlig for lejemålet.

Beslutning om oprettelse af en selvejende institution sker på en stiftende generalforsamling, hvor der også træffes beslutning om indholdet i institutionens vedtægt. Vedtægten, der er obligatorisk for en selvejende institution er således et vigtigt dokument, der så at sige overfor omverdenen identificerer og legitimerer institutionens formål og eksistens i det hele taget.

Vedtægten skal derfor indeholde konkrete oplysninger om institutionen navn, hjemsted og formål, om bestyrelses- og ledelsesforhold; retningslinier for tegningsret i forbindelse med indgåelse af juridiske og økonomiske forpligtelser, samt bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med formue/egenkapital i tilfælde af institutionens eventuelle ophør og nedlæggelse. 

Er der forskel på en kommunal og en selvejende institution

Der er faktisk en betydelig forskel. I kommunale institutioner er det den stedlige kommune, der er ansvarlig for institutionens drift, og er arbejdsgiver for de ansatte. Det vil blandt andet sige at personalet i den kommunale institution kan risikere at blive flyttet til en anden institution, fordi der typisk i ansættelses- beviset står; ansat i kommune X, på nuværende tidspunkt med tjeneste i institution Y.

I den selvejende institution er det institutionsbestyrelsen, der er juridisk og økonomisk ansvarlig for institutionsdriften som helhed, og som samtidig har den fulde arbejdsgiverkompetence i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personalet. Dog kan der i nogle tilfælde være tale om, at kommunen skal godkende ansættelse og afskedigelse af institutionens leder. Såfremt det er tilfældet, vil det fremgå af institutionens vedtægter (dette er tilfældet for Femagervejens Fritidscenter).

Institutionsbestyrelsen kan i vedtægten fastlægge en overordnet holdning, etik eller interesse som der ønskes at det pædagogiske arbejde skal tages afsæt i.
Det kan eksempelvis gøres ud fra ønske om at børnene skal dyrke sport, bibringes kendskab til Kristendommen, have kendskab til naturen, opdrages i overens- stemmelse med en speciel pædagogisk retning (Maria Montessorri, Rudolf Stenier, Reggio Emilia, Reggio Romagna m.fl.)

Den kommunale institutions forældrebestyrelse har ikke samme mulighed, da de kommunale institutioner følger den pågældende kommunes fælles grundlag som ikke kan indeholde særstandpunkter af interessemæssige, religiøs eller politisk karakter.

Reelt er en selvejende institution at betragte som en selvstændig virksomhed, der sælger en ydelse (institutions pladser) til den stedlige kommune, på vilkår som er nærmere fastsat i den, mellem institutionsbestyrelsen og kommunen, indgående driftsoverenskomst med den stedlige kommune er et krav, for at modtage kommunale driftstilskud. Aftalen regulerer samarbejdet mellem institutionen og kommunen.

Bestyrelsens ansvar og rolle

Som nævnt spiller den selvejende institutionsbestyrelse en central rolle i forbindelse med institutionens ledelse og drift.

  • Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede planlægning af institutionens drift, budgetlægning og regnskabsaflæggelse
  • Bestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af den daglige administration, hvilket blandt andet indebære, at bestyrelsen skal sikre en forsvarlig drift af institutionen

Bestyrelsen kan pålægges erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler om erstatning, hvis institutionen har økonomiske tab som følge af kritisable dispositioner eller forsømmelighed fra bestyrelsens side.

Erstatningsansvar forudsætter, at nogen har lidt tab, og at der er handlet forsømmeligt eller uagtsomt. Der er ingen egentlige lovregler der beskriver hvornår der er handlet forsømmeligt. Der må i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering. Udgangspunktet for en sådan vurdering vil være hvorledes ”et godt og fornuftigt” bestyrelsesmedlem ville have handlet i en tilsvarende situation.

Dette indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal holde sig informeret om institutionens forhold og selvstændigt vurdere de informationer, der gives fra daglige ledelse og andre, herunder revisor, og Dansk Daginstitutioner.

Det er således bestyrelsen, som i forhold til forældre, børn, medarbejdere, daglig ledelse, samt i forhold til de kommunale og andre myndigheder, har det overordnede ansvar for, at institutionen på alle måder fungerer forsvarligt og tilfredsstillende.

Det er derfor vigtigt, at hvert enkelt medlem af institutionsbestyrelsen er sig sit ansvar bevidst, så respekten for og tillid til den enkelte selvejende institution, og den selvejende institutionsform i det hele taget, kan bibeholdes.

Det er også vigtigt, at bestyrelsen på den ene side er en loyal og fleksibel partner i samarbejdet med de kommunale myndigheder, hvis opgave man har påtaget sig at medvirke til at løse. På den anden side skal bestyrelsen også varetage borgernes og brugernes interesse, og være kritisk i forhold til i hvilket omfang kommunen tiltager sig kompetence og udfører opgaver, som egentlig er tillagt bestyrelsen og institutionen.

Hvis man er interesseret i at vide mere om bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution er man velkommen til at kontakte ledelsen, for at få yderligere læsestof.

Per Garder

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk